Egzamin maturalny 2023 – termin poprawkowy

Absolwenci ZS Nr 1 w Płońsku

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie dnia 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00. Do egzaminu maturalnego w tym terminie będą mogli przystąpić absolwenci, którzy nie uzyskali wymaganego progu 30% z jednego przedmiotu pod warunkiem, że do dnia 14 lipca 2023 r. złożą Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik nr 7) dostępne w sekretariacie szkoły.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie nie później niż do 10 sierpnia 2023 r.

Podobne wpisy