Rekrutacja

Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku

Organem nadzorującym proces rekrutacyjny jest Starostwo Powiatowe w Płońsku

Rekrutacja elektroniczna

Obowiązujace terminy rekrutacji i składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku

L.P.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,od 15 maja 2023 r.
do 29 maja 2023 r.
do godz. 15.00
2.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziału przygotowania wojskowegood 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00
3.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy wojskowej jako oddziału przygotowania wojskowego31 maj 2023 r. od godz. 15.00

* 3 lipca 2023 r., w godz. 10.00 – 12.30 termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie mogli przystąpić do prób w pierwszym terminie.
4.Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, 2 czerwca 2023 godz. 15.00 (strona internetowa)
5.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 godz. 15.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 lipca 2023 r.
7.Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie dla kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie. od 15 maja 2023 r.
do 24 lipca 2023 r.
8.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia należy dostarczyć je w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 24 września 2023 roku.od 21 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
Terminy postępowania uzupełniającego
1.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej II LO do oddziału OPWod 31 lipca 2023 r.
do 2 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
2.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziałów rzygotowania wojskowegood 31 lipca 2023 r.
do 2 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
3.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej3 sierpnia 2023 r., w godz.10.00 –
12.30;
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – do 7 sierpnia 2023 r. 4 sierpnia 2023 godz. 10
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 sierpnia 2023 r.
6.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 31 lipca 2023 r.
do 9 sierpnia 2023 r.
7Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.od 9 sierpnia 2023 r.
do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
11 sierpnia 2023 r.
do godz. 14.0

II Liceum Ogólnokształcące (nauka trwa 4 lata)

Typ klasyWspółpracaRozszerzenia
Klasa mundurowa - profil wojskowy2 Mazowiecki Pułk Saperówjęzyk polski, geografia,
Klasa mundurowa - profil policyjnyKomenda Powiatowa Policji w Płońskujęzyk polski, język angielski
Klasa mundurowa - profil straży granicznejNadwiślański Odział Straży Granicznej w Warszawiejęzyk angielski, geografia


Technikum Nr 1 (nauka trwa 5 lat)

Zawód (oznaczenie)KwalifikacjeRozszerzenie
333107 Technik logistyk SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu)
język angielski
343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (zawód 512001 Kucharz)
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
biologia
311410 Technik mechatronik ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych)
matematyka
311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 (nauka trwa 3 lata)

Zawód (oznaczenie)Kwalifikacje
432106 Magazynier- logistyk SPL.01. Obsługa magazynów
834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
723103 Mechanik pojazdów samochodowychMOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Wielozawodawa

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 (nauka trwa 2 lata)

Zawód (oznaczenie)Kwalifikacje
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik pojazdów samochodowych