Branżowa Szkoła II stopnia

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA
 1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  a. oceny na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z języka polskiego, matematyki, historii, informatyki:
 • stopień: celujący – 18 punktów,
 • stopień: bardzo dobry -17 punktów,
 • stopień: dobry – 14 punktów,
 • stopień: dostateczny – 8 punktów,
 • stopień: dopuszczający – 2 punkty.
  b. za świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 1. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane łącznie następujące kryteria:
  a) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą,
  b) w przypadku kandydata pełnoletniego:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, kandydata,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata,
  Wyżej wymienione kryteria, mają jednakową wartość.