Projekt FERS

„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000147077

Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków UE.
Okres realizacji projektu:
Od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2027 r.
Budżet projektu:
Dofinansowany ze środków budżetu państwa oraz środków UE.
Całkowity budżet projektu: 213 759 373,52 PLN
Wkład UE: 176 394 235,03 PLN
Wkład Państwa: 37 365 138,49 PLN

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji zawodowych lub kluczowych uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego poprzez udział w programach mobilności ponadnarodowej, realizowanych na zasadach programu Erasmus+.

Rezultaty uczniów/absolwentów: zdobycie doświadczenia zawodowego na europejskim rynku pracy, uzyskanie praktycznych kompetencji, poznanie zasad funkcjonowania europejskich przedsiębiorstw, podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności samodzielnego uczenia się, porozumiewanie się w j. obcym.

Szkolny Zespół ds. Projektu FERS:

W dnia 28.11.2023r. został powołany zespół projektowy w składzie: dyrektor szkoły: M. Wojtusik, wicedyrektor szkoły: E. Borawska, koordynator projektu: D. Rapusta, wychowawcy klas: A. Jackiewicz-Ochidi, M. Kon, S. Kapuściński, A. Chylińska, K. Grochowska, A. Dalecki, E. Litewka, E. Makowska.

Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku realizuje w okresie 18 miesięcy od 31.12.2023 do 29.06.2025 r. projekt pt. „Europejski staż zawodowy kluczem do sukcesu na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy” o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000147077, Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Dofinansowanie: 345 949,00, 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego

Projekt przeznaczony jest dla 30 uczniów ZS1 w Płońsku o specjalności: t. żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik mechatronik, branżowa I st. /mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie  w  terminie 13-26 październik 2024r. odbywać będą staże zagraniczne na Malcie. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu pełnić będą nauczyciele oddelegowani ze szkoły. Planujemy przygotowywanie uczniów do wyjazdów w zakresie językowym, kulturowym, pedagogicznym i praktycznym. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, które powinny pozwolić na wzmocnienie umiejętności prospołecznych, komunikacji interpersonalnej
i rozwiązywania konfliktów. Dalsza część przygotowania kulturowego będzie realizowana na Malcie
i ma zapewnić uczniom poznanie ciekawych miejsc. W dniach 09.04.2024 r. – 12.04.2024 r. odbędą się spotkania młodzieży klas II, III i IV technik żywienia i usług gastronomicznych, II, III i IV technik logistyk, II i III technik mechatronik oraz II mechanik pojazdów samochodowych z wychowawcami, w celu zapoznania się z informacjami na temat projektu mobilności FERS.

W załączeniu: regulamin rekrutacji wraz z załącznikami, CV.

Przejdź na naszą stronę na Facebook
spotkanie zespołu projektowego
Projekt FERS

Rekrutacja do projektu FERS

W ramach rekrutacji do projektu: „Europejski staż zawodowy kluczem do sukcesu na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy” zapraszamy w dniu 24.04.2024 r o godz.: 10.40 w auli A gdzie odbędzie się test z języka angielskiego. Natomiast dnia 26.04.2024 r. o godz.: 8.50 w internacie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna do powyższego projektu. UWAGA!– na godz. 8.50…

spotkanie zespołu projektowego
Projekt FERS

Spotkanie w sprawie rekrutacji do projektu FERS

Zapraszamy zainteresowanych uczniów, na spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji do projektu: „Europejski staż zawodowy kluczem do sukcesu na lokalnym i międzynarodowym rynku pracy” – przeznaczonego dla 30 uczniów ZS1 w Płońsku o specjalności: t. żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik mechatronik, branżowa I st. /mechanik pojazdów samochodowych. Spotkanie odbędzie się dnia 18.04.2024 r. o…