Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Egzaminy zawodowe


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu

 

https://www.cke.gov.pl/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

 

Procedury dostosowane do potrzeb tegorocznego egzaminu -sesja styczeń-luty 2022 - Pobierz

 

Harmonogramy - rok szkolny 2021/2022

 

Harmonogram części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja zimowa styczeń/luty 2022

 

Harmonogram części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja zimowa styczeń/luty 2022

 

 


 

 

Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Formuła 2017


AU.32 Organizacja transportu kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka 

 MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń XXXX**

TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione powyżej dla danej kwalifikacji.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 ** Szczegółowa informacja odnośnie materiałów i przyborów pomocniczych jest zamieszczona we wskazaniach dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczących przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu, które są udostępniane przed egzaminem.

 

Na podstawie dokumentu:

Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

 


 

Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Formuła 2012 i 2017

 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro)  z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

 

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Na podstawie dokumentu:
Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

 

 


 

Praktyki zawodowe klas trzecich

w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa/wychowawca

termin

III TŻg – p. Ewa Borawska

11.04 - 6.05.2022 r.

III TŻp – p. Danuta Rapusta

09.05 - 3.06.2022 r.

III TLg – p. Bożena Chrzanowska

11.04 - 6.05.2022 r.

III TLp – p. Honorata Baniak

09.05 - 3.06.2022 r.

III TR/TMTg – p. Agnieszka Pyrzyńska

11.10 - 5.11.2021 r.

III TR/TIp – p. Dagmara Kawczyńska

23.05 - 17.06.2022 r.


 

 

 

 


 

 

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2021/2022

Pobierz harmonogram!
Organizacja części pisemnej Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – sesja zimowa styczeń 2022r.  w dniu 11.01.2022r.

 

Wszyscy zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym o wyznaczonych godzinach:

 

1)      Egzamin o godz. 10.00 (kwalifikacje TG.07 – 6 osób, AU.54 – 1 osoba, MG.19 –              1 osoba) – wejście do szkoły o godz. 9.20

 

2)      Egzamin o godz. 12.00 (kwalifikacje AU.32 – 20 osób, MG.44 – 13 osób) – wejście do szkoły o godz. 11.10

 

3)      Egzamin o godz. 12.00 (kwalifikacje TG.16 – 21 osób, MG.03 – 1 osoba) – wejście do szkoły o godz. 11.20

 

4)      Egzamin o godz. 14.00 (kwalifikacje MG.42 -11 osób, E.19 – 1 osoba) – wejście do szkoły o godz. 13.20

 

Przed przyjściem na egzamin każdy zdający ma obowiązek zapoznać się z obowiązującym na terenie szkoły Wewnętrznym regulaminem funkcjonowania ZS Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku w czasie epidemii, Wytycznymi CKE, GIS i MEN obowiązującymi na terenie szkoły podczas egzaminu EPKwZ o oraz Procedurami obowiązującymi w szkole podczas egzaminu.

 Procedury obowiązujące w szkole podczas egzaminu EPKwZ:

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.  Każdy zdający zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

1.3.  Do budynku szkoły może wejść wyłącznie osoba zdająca w tym dniu egzamin.

1.4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.5. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka w trakcie pracy z arkuszem stoi na podłodze przy nodze stolika.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Obowiązuje dystans i dezynfekcja.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)   wychodzi do toalety

3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

2.4. Zdający muszą unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2.5  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

3.1 W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzeniu egzaminu w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie Covid -19, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego ucznia oraz wdrożyć odpowiednią procedurę.

3.2 Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby , nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.

3.3 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne. Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu zobowiązują się do przestrzegania procedur, obowiązujących w szkole.

 


 

Organizacja części praktycznej Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – sesja zimowa styczeń 2022r.  w dniach 14-15.01.2022r. model „dk”

 

 

1)      Kwalifikacja MG.44 (13 osób) – egzamin odbędzie się w CKZ w Płońsku z podziałem zdających na zmiany o godz. 8.00, 12.00 i 16.00 zgodnie z informacją przekazaną zdającym w dniu 21.12.2022r. za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Zdający stawiają się na egzamin w zależności od zmiany o godz. 7.30, 11.30, 15.30.

 

Przed przyjściem na egzamin każdy zdający ma obowiązek zapoznać się z obowiązującym na terenie szkoły Wewnętrznym regulaminem funkcjonowania ZS Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku w czasie epidemii, Wytycznymi CKE, GIS i MEN obowiązującymi na terenie szkoły podczas egzaminu EPKwZ  oraz Procedurami obowiązującymi w szkole podczas egzaminu.

 Procedury obowiązujące w szkole, w CKZ podczas egzaminu EPKwZ:

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.  Każdy zdający zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

1.3.  Do budynku CKZ może wejść wyłącznie osoba zdająca w tym dniu egzamin.

1.4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.5. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. W trakcie pracy z arkuszem woda stoi na podłodze przy nodze stolika.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Obowiązuje dystans i dezynfekcja.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)   wychodzi do toalety

3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

2.4. Zdający muszą unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2.5  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

3.1 W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzeniu egzaminu w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie Covid -19, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego ucznia oraz wdrożyć odpowiednią procedurę.

3.2 Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby , nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.

3.3 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne. Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu zobowiązują się do przestrzegania procedur, obowiązujących w szkole.

 

 


 

Organizacja części praktycznej Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – sesja zimowa styczeń 2022r.  w dniu 10.01.2022r. model „d”

 

 

Wszyscy zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym:

 

 

1)      Kwalifikacja MG.42 (11 osób)  i AU.32 (20 osób) – o godz. 12.10

 

2)      Kwalifikacja TG.16 (21 osób) – o godz.12.20

 

 

Przed przyjściem na egzamin każdy zdający ma obowiązek zapoznać się z obowiązującym na terenie szkoły Wewnętrznym regulaminem funkcjonowania ZS Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku w czasie epidemii, Wytycznymi CKE, GIS i MEN obowiązującymi na terenie szkoły podczas egzaminu EPKwZ o oraz Procedurami obowiązującymi w szkole podczas egzaminu.

 Procedury obowiązujące w szkole podczas egzaminu EPKwZ:

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.  Każdy zdający zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

1.3.  Do budynku szkoły może wejść wyłącznie osoba zdająca w tym dniu egzamin.

1.4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.5. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka w trakcie pracy z arkuszem stoi na podłodze przy nodze stolika.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Obowiązuje dystans i dezynfekcja.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)   wychodzi do toalety

3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

2.4. Zdający muszą unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2.5  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

3.1 W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzeniu egzaminu w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie Covid -19, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego ucznia oraz wdrożyć odpowiednią procedurę.

3.2 Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby , nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.

3.3 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne. Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu zobowiązują się do przestrzegania procedur, obowiązujących w szkole.

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.05
14,421,417 unikalne wizyty