Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nawigacja

Artykuły » Matura

Artykuły: Matura

Komunikat dotyczący opłat maturalnych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dotyczący opłat maturalnych w roku szkolnym 2020/2021 - zobacz

 

Informacja o opłatach za egzaminy maturalne wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie - zobacz

Sposób sprawdzenia, czy za egzamin należy wnieść opłatę - zobacz


Procedury dotyczące egzaminu maturalnego obowiązujące w 2021 r.

Procedury dotyczące egzaminu maturalnego obowiązujące w 2021 r. - zobacz 


Pomieszczenie na pozostawienie rzeczy

Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. Będą to sale lekcyjne lub szatnia w której dla zdających będą przygotowane przezroczyste foliowe torby (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem (szkoła nie odpowiada materialnie za rzeczy pozostawione przez zdającego). Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

 

Które pomieszczenie jest przeznaczone dla danej grupy zdających opisane jest w zaktualizowanej wersji harmonogramu wejść do szkoły (została dodana kolumna, w której umieszczono przydział pomieszczeń na pozostawienie rzeczy) - zobacz


Harmonogram wejść do szkoły zdających na pisemne egzaminy maturalne

Harmonogram wejść do szkoły zdających na pisemne egzaminy maturalne - pobierz


Wytyczne dla osób zdających egzamin maturalny w 2020 r.

Wytyczne dla osób zdających egzamin maturalny w 2020 r.

Sekcja 1.Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa 
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.7.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

1.8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

 

 

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający będą wchodzić na teren szkoły różnymi wejściami (z zależności od miejsca zadawania egzaminu), o czym zostaną poinformowani w najbliższym czasie.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

2.4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)   wychodzi do toalety

3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.6. W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

 

Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym; członkowie zespołu nadzorującego poinformują zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.

 

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

4.1. Zdający muszą unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

4.2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Wygenerowano w sekund: 0.08
11,204,189 unikalne wizyty