Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Organizacja części pisemnej Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – sesja zimowa styczeń 2022r. w dniu 11.01.2022r.

Procedury obowiązujące w szkole podczas egzaminu EPKwZ:

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.  Każdy zdający zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

1.3.  Do budynku szkoły może wejść wyłącznie osoba zdająca w tym dniu egzamin.

1.4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.5. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka w trakcie pracy z arkuszem stoi na podłodze przy nodze stolika.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Obowiązuje dystans i dezynfekcja.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)   wychodzi do toalety

3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

2.4. Zdający muszą unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2.5  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

3.1 W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzeniu egzaminu w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie Covid -19, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego ucznia oraz wdrożyć odpowiednią procedurę.

3.2 Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby , nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.

3.3 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne. Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu zobowiązują się do przestrzegania procedur, obowiązujących w szkole.

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.04
11,849,704 unikalne wizyty