Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Rekrutacja 2021

 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA


https://nabor.pcss.pl/plonsk

 

 

Oferta edukacyjna 2021/2022


 

II Liceum Ogólnokształcące (nauka trwa 4 lata) 

 

klasa mundurowa 

profil wojskowy przy współpracy z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów

rozszerzenia: dwa przedmioty do wyboru z: geografia, wiedza o społeczeństwie lub historia 

  

klasa mundurowa 

grupa 1 profil policyjny przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Płońsku

grupa 2 profil straży granicznej

rozszerzenia: język polski i do wyboru jeden z przedmiotów: geografia, biologia lub historia 

 

Technikum Nr 1 (nauka trwa 5 lat) 

 

333107 Technik logistyk 

(w zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje: 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu) 

rozszerzenie: matematyka 

 

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

(w zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje) 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (zawód 512001 Kucharz) 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

rozszerzenie: biologia lub chemia 

 

311516 Technik spawalnictwa 

(w zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje) 

MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych 

rozszerzenie: matematyka lub chemia 

 

311410 Technik mechatronik 

(w zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje 

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych) 

rozszerzenie: matematyka lub geografia lub fizyka 

 

311515 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

(w zawodzie wyodrębniono dwie kwalifikacje) 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 

rozszerzenie: matematyka lub geografia lub fizyka 

 

Branżowa Szkoła I stopnia (nauka trwa 3 lata) 

 

432106 Magazynier-logistyk 

SPL.01. Obsługa magazynów 

 

723103 Mechanik pojazdów samochodowych 

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 

 

512001 Kucharz 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań 

 

834103 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

 

Klasa wielozawodowa 

Szkoła organizuje dla uczniów wyłącznie zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących. 

Uczniowie szkoły branżowej są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymują status pracownika młodocianego.

 

Współpracujemy z zakładami pracy: 

-  Zrzeszonymi w Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Płońsku i proponujemy kształcenie w zawodach: (fryzjer, sprzedawca, cukiernik, elektronik, elektryk, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, stolarz, kucharz, piekarz, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, inne); 

 

  -  FABA S. A. w Baboszewie

722307 Operator obrabiarek skrawających 

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających do 12 osób (praktyki zawodowe będą odbywać się w zakładzie FABA S.A. w Baboszewie w ramach podpisanej umowy z zakładem pracy przez ucznia – młodociany pracownik).

 

 

Branżowa Szkoła II stopnia (nauka trwa 2 lata) 

 

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

 

311513 Technik pojazdów samochodowych 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

Zapraszamy!

 


 

 


 

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  

na rok szkolny 2021/2022 

 

Najważniejsze informacje 

 

  • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane są od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00.

 

  • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie dokumentów) oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

 

  • 22 lipca 2021 r. – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

  • Od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

 

  • Od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz.15.00 – Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

  • 2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00 – Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdfWygenerowano w sekund: 0.05
12,873,660 unikalne wizyty