Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Cel współpracy szkoły z zakładami pracy

Cel współpracy szkoły z zakładami pracy

Nasza szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy na terenie miasta Płońska oraz Powiatu Płońskiego i nie tylko. Celem tej współpracy jest praktyczna nauka zawodu niezbędna do podjęcia pracy w zawodzie oraz w celu pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w realnych warunkach pracy.

Wymiar pracy ucznia

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć, określa program nauczania dla danego zawodu. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin.

Warunki pracy ucznia

Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwić realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktyki nauki zawodu.

Dziennik praktyk zawodowych

Umowy z zakładami pracy podpisuje Dyrektor Szkoły natomiast kontrolę w miejscu odbywania praktyk oraz praktycznej nauki zawodu odbywa Kierownik Szkolenia Praktycznego.
Uczeń odbywający praktykę zawodową jest zobowiązany do prowadzenia Dzienniczka Praktyk (zeszytu praktyk), gdzie na bieżąco zapisuje wszystkie wykonywane czynności w ciągu każdego dnia pracy. Sprawozdanie z praktyki zawodowej musi być zaaprobowane a praca oceniona przez osobę nadzorującą praktykę ucznia w danym zakładzie pracy. Po powrocie do szkoły uczeń niezwłocznie przedkłada zeszyt ze sprawozdaniem do Kierownikowi Szkolenia Praktycznego, który dokonuje ostatecznej oceny z praktyki zawodowej.


Przygotował:

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Stanisław Urban

Wygenerowano w sekund: 0.08
11,204,315 unikalne wizyty