Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej 2017

Olimpiada odbędzie 26 października 2017 roku  Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, o godz. 10:00. Rekrutację uczestników rozpoczynamy od 15 września, a kończymy 15 października br.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział młodzi rolnicy z powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, prowadzący gospodarstwa rolne samodzielnie lub jako domownicy wspólnie z rodzicami. Będzie nam bardzo miło, jeśli 3-4 uczniów z Państwa szkoły zechce wziąć udział w Olimpiadzie. Preferujemy osoby młode, bowiem połowa uczestników powinna legitymować się wiekiem do 35 lat.

  Pytania dla uczestników Olimpiady obejmują następujące zagadnienia:

  1. zasady dobrej praktyki rolniczej,
  2. standardy jakości w produkcji rolnej,
  3. integrowana ochrona roślin,
  4. prawidłowe użytkowanie gruntów,
  5. ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności,
  6. wytwarzanie produktów rolniczych w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin,
  7.  odnawialne źródła energii
  8. wzajemne oddziaływanie środowiska i rolnictwa (poprawa stanu świadomości ekologicznej),
  9. zachowanie różnorodności genetycznej roślin i zwierząt,

10.  zapewnienie warunków dobrostanu zwierząt,

11.  propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,

12.  rozwój przedsiębiorczości i dywersyfikacji źródeł dochodu w gospodarstwie,

13.  fundusze unijne skierowane na rozwój obszarów wiejskich w tym:. działania PROW na lata 2014-2020 wpierające rozwój przedsiębiorczości na wsi,

14.  funkcjonowanie partnerstw publiczno-prywatno-społecznych i znaczenia inicjatywy LEADER,

15.  rozwiązania  innowacyjne na obszarach wiejskich,

16.  krótkie łańcuchy dostaw,

17.  wykorzystanie przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego,

18.  promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego - przykłady działań na Mazowszu.

 

Warunkiem udziału w Olimpiadzie jest złożenie do dnia 15 października 2017 r. załączonej Karty zgłoszenia. Można ją pobrać ze strony http://www.modr.mazowsze.pl/imprezy-i-konkursy/2127-zapraszenie-do-udzialu-w-xxv-olimpiadzie-wiedzy-rolniczej; ewentualnie ze strony www.ksow.pl;. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać do pani Marii Kacprowskiej (maria.kacprowska@modr.mazowsze.pl;), a w wersji papierowej na adres: MODR O/Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk lub faksem na nr 23 662 99 50. Dla ułatwienia rekrutacji uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stronie szkoły informacji o Olimpiadzie wraz załącznikami (baner, Regulamin i Karta zgłoszenia - wysyłamy drogą elektroniczną).

 Na laureatów wyłonionych zgodnie z Regulaminem XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej czekają dyplomy, nagrody finansowe i rzeczowe. Wszystkim uczestnikom zapewniamy poczęstunek i wykłady mające na celu aktualizację i poszerzenie wiedzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyrażamy nadzieję, że grono pedagogiczne zachęci uczniów do pogłębienia wiedzy rolniczej, do zdrowej rywalizacji  i sprawdzenia  poziomu swojej wiedzy w stosunku do innych uczestników. Olimpiada wzmacnia u młodych kształtowanie postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, a w dalszej perspektywie prowadzi do rozwoju działalności gospodarczej na wsi. Laureaci zyskują uznanie i potwierdzenie własnej wartości, posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

Tegoroczna Olimpiada Wiedzy Rolniczej jest dofinansowana przez  Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017  – konkurs nr 1/2017 Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

 

 

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w Olimpiadzie

Wygenerowano w sekund: 0.02
3,826,471 unikalne wizyty