Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Organizacja egzaminu maturalnego (termin poprawkowy)

Organizacja egzaminu maturalnego (termin poprawkowy)

w dniu 24 sierpnia 2021r. (wtorek) godz. 9.00

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przystepują Absolwenci, którzy do 12 lipca 2021 r. złożyli deklarację o zamiarze przystąpienia.

Przydział sal na egzamin:

Język polski – poziom podstawowy

Sala nr 25 (aula A) –  2 os. (T)

Matematyka - poziom podstawowy

Sala nr 26 (aula C) – 16 ucz.(LO) – absolwenci liceum z poprzednich lat

Sala nr 25 (aula A) – 19 os. (T) – tegoroczni absolwenci technikum

Sala nr 24  – 11 os. (T) – absolwenci technikum z poprzednich lat

Sala nr 27 (aula D)  – 10 os. (LO) - tegoroczni absolwenci liceum

Sala nr 12  – 1 os. (T)

Język angielski - poziom podstawowy

Sala nr 3  –  LO: 3 ucz. T: 3 ucz.

 

Wszyscy maturzyści wchodzą do szkoły wejściem głównym:

godz. 8.15

 

Przed przyjściem na egzamin każdy maturzysta ma obowiązek zapoznać się z obowiązującym na terenie szkoły Wewnętrznym regulaminem funkcjonowania ZS Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku w czasie epidemii, Wytycznymi CKE obowiązującymi na terenie szkoły podczas egzaminu maturalnego oraz Procedurami obowiązującymi w szkole podczas egzaminu maturalnego.  

 

Procedury obowiązujące w szkole podczas egzaminu maturalnego:

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.  Każdy zdający zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

1.3.  Do budynku szkoły może wejść wyłącznie osoba zdająca w tym dniu egzamin maturalny.

1.4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.5. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.     Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Obowiązuje dystans i dezynfekcja.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)   wychodzi do toalety

3)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

2.4. Zdający muszą unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

2.5  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

3.1 W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzeniu egzaminu w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie Covid -19, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego ucznia oraz wdrożyć odpowiednią procedurę.

3.2 Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby , nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.

3.3 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej.

Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych lub innych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie szkoła przewiduje zorganizowanie egzaminu w dodatkowym terminie – czerwiec 2021r. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne. Uczniowie, którzy przystępują do egzaminu zobowiązują się do przestrzegania procedur, obowiązujących w szkole.

Wygenerowano w sekund: 0.08
11,203,845 unikalne wizyty