Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Dla uczniów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

               REKRUTACJA ELEKTRONICZNA


https://nabor.pcss.pl/plonsk

 

Regulamin rekrutacji (wkrótce)  

 

Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku oferuje w roku szkolnym 2020/2021 
naukę w różnych typach szkół, profilach i zawodach:


OBEJRZYJ FILM


II Liceum Ogólnokształcące - 2 klasy


 

  • klasa humanistyczna (realizacja innowacji pedagogicznej, rozszerzenie z j.polskiego i wiedzy o społeczeństwie oraz jednego  przedmiotu do wyboru spośród: biologii, geografii lub historii) - zobacz informacje o klasie  

 

Technikum nr 1 - 3 klasy spośród zawodów:

 

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (1 rozszerzenie: matematyka lub geografia) - zobacz informacje

 

  • technik żywienia i usług gastronomicznych (1 roszerzenie: biologia) - zobacz informacje

 

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 - 4 klasy spośród zawodów:

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. do godz. 15 – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • od 26 czerwca do 10 lipca br. do godz. 15  – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • od 31 lipca do 4 sierpnia br. do godz. 15 – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie - od 15 czerwca do 14 sierpnia br.  

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. do godz. 15 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznegoNależy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (Technikum i Szkoła Branżowa) chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

 

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Test predyspozycji zawodowych, może pomóc Ci odnaleźć właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego!

Dla każdego ważne jest, aby lubił wykonywaną pracę. Fakt ten zwiększy Twoje szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

Zapraszamy do wypełnienia testu!

 

TEST KOMPETENCJI ZAWODOWYCH


 


Wygenerowano w sekund: 0.06
9,414,176 unikalne wizyty